วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาพครู 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ณโรงเรียนบ้านปากเชียร
อำเภอเชียรใหญ่จ.นครศรีธรรมราช สรุปผลได้ดังนี้


กิจกรรมนอกชั้นเรียน
ช่วยเหลืองานคณะครูในด้านต่างๆเท่าทีจะช่วยได้เช่นช่วยพิมพ์งาน  ช่วยเข้าสอน  และร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  อย่างเต็มความสามารถ 
กิจกรรมนักเรียนชั้นป.3
ให้นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องอาหาร

ให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพ เกี่ยวกับการอ่านหนังสือ
ให้นักเรียนทำแบบฝึกในบทเรียน
ให้นักเรียนตอบคำถามจากเรื่อง ป่านี้มีคุณ
ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกเตรียมความพร้อมก่อนสอบNT

ให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพทุกสัปดาห์  สัปดาห์ละ  2  ครั้ง
กิจกรรมนักเรียนชั้นป.4ให้นักเรียนทำแบบฝึก
ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด
ให้นักเรียนทำหนังสือเล่มเล็กและให้แต่นิทานด้วยตนเองพร้อมออกมานำเสนอ

ให้นักเรียนสรุปใจความสำคัญของเรื่อง
ให้นักเรียนเขียนตามคำบอก
ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง  แรงพิโรจจากฟ้าดิน
สรุปผล
การทำงานทีมีความสุขเราจะต้องทำงานด้วยความเต็มใจ  ตั้งใจ  จึงทำให้งานที่ยากไม่ไกลเกินความพยายามของคนเป็นครู

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาพครู 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ณโรงเรียนบ้านปากเชียร
อำเภอเชียรใหญ่จ.นครศรีธรรมราช สรุปผลได้ดังนี้

กิจกรรมนอกชั้นเรียน
ฝึกซ้อมนักเรียนก่อนถึงวันเปิดโลกกิจกรรม 15 สิงหาคม 2555 ในการเขียนเรียงความ อ่านจับใจความ พูดสุนทรพจน์ และอ่านทำนองเสนาะ โดยนัดซ้อมช่วงเช้าก่อนเข้าแถว ตอนเที่ยง และนัดในวันหยุดคือวันเสาร์
กิจกรรมนักเรียนชั้นป.3
ให้นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องอาหาร

ให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพ เกี่ยวกับการอ่านหนังสือ
ให้นักเรียนทำแบบฝึกในบทเรียน
ให้นักเรียนตอบคำถามจากเรื่อง ป่านี้มีคุณ
ให้นักเรียนอ่านเรื่องแม่กก แม่กง และแม่ก กา ในบทเรียนเป็นทำนองเสนาะ

กิจกรรมนักเรียนชั้นป.4ให้นักเรียนทำแบบฝึก
ให้นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับประโยคต่างๆได้ เช่น ประโยคคำถาม ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำสั่ง
และประโยคขอร้อง
ให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับโบราณสถานที่นักเรียนรู้จักในท้องถิ่นและอธิบายโดยใช้ใบลานในการตกแต่งแทนการใช้สี
ให้นักเรียนสรุปใจความสำคัญของเรื่อง
ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
สรุปผล
กิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของตนเองได้ดี ครอบคลุมการเรียนรู้ที่ว่า เก่ง ดี
มี สุข
การปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาพครู 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ณโรงเรียนบ้านปากเชียร
อำเภอเชียรใหญ่จ.นครศรีธรรมราช สรุปผลได้ดังนี้

กิจกรรมนอกชั้นเรียน
นำนักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการ  ในวันเปิดโลกการศึกษา  ณ โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษา  นครศรีธรรมราช เขต  3  ระหว่างวันที่ 3  ถึง  5  กันยายน  2555  โดยควบคุมดังนี้
1. การพูดสุนทรพจน์             นักเรียน  ชั้นม.3  
2.การอ่านจับใจความสำคัญ    นักเรียนชั้น  ป.3
3.การเล่านิทาน                    นักเรียนชั้น  ป.3

4.การเขียนเรียงความ            นักเรียนชั้น  ป.3
กิจกรรมนักเรียนชั้นป.3
ให้นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องทำดีอย่าหวั่นไหว

ให้นักเรียนทำแบบฝึกในบทเรียน
ให้นักเรียนทำใบงานเรื่องแม่เกอว
ให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับการอ่านเรื่องและตอบคำถาม  เรื่อง  ลากับจิ้งหรีด
กิจกรรมนักเรียนชั้นป.4
ให้นักเรียนทำแบบฝึก
ให้นักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการ
ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์พร้อมหาความหมาย
สรุปผล
การเรียนที่ดีและมีความสุขทั้งผู้สอนและผู้เรียน  คือ  การให้โอกาสและการยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันทั้งครูและผู้เรียน

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาพครู 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ณโรงเรียนบ้านปากเชียร
อำเภอเชียรใหญ่จ.นครศรีธรรมราช สรุปผลได้ดังนี้

กิจกรรมนอกชั้นเรียน
ฝึกซ้อมนักเรียนช่วงช้นที่ 1 ที่ฉันได้รับผิดชอบ ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายไปแข่งขันที่โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาลระดับเขตพื้นที่ ได้แก่ การเขียนเรียงความ การอ่านจับใจความสำคัญ และการพูดสุนทรพจน์
กิจกรรมนักเรียนชั้นป.3
ให้นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องเด็กเอ๋ยเด็กน้อย

ให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพ
ให้นักเรียนทำแบบฝึกในบทเรียน
ให้นักเรียนตอบคำถามจากเรื่อง เด็กเอ๋ยเด็กน้อย

ให้นักเรียนทำใบงานโดยใบงานจะมีเน้นในเรื่องวรรณยุกต์   การออกเสียง  ร   ล  และคำควบกล้ำ
กิจกรรมนักเรียนชั้นป.4
ให้นักเรียนทำแบบฝึก
ให้นักเรียนตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่อง
ให้เรียนเขียนตามคำบอกเรื่องชีวิตที่ถูกเมิน
ให้นักเรียนสรุปใจความสำคัญของเรื่อง
ให้นักเรียนอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แนวคิดหมวกหกใบในการจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติเรื่องชีวิตที่ถูกเมิน  กลุ่มละ 6  คน
สรุปผล
การควบคุมชั้นเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมาก   สิ่งที่ดีที่สุด  คือ  การใช้สื่อและกิจกรรม  เพราะจะสร้างแรงบันดาลในการเรียนได้ดีขึ้น

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาพครู 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ณโรงเรียนบ้านปากเชียร
อำเภอเชียรใหญ่จ.นครศรีธรรมราช สรุปผลได้ดังนี้

กิจกรรมนอกชั้นเรียน
นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเปิดโลกของกลุ่มเครือข่ายที่  4  ณ  โรงเรียนบ้านบางพระ   อำเภอเชียรใหญ่  
จังหวัด  นครศรีธรรมราช  และนักเรียนช่วงช้นที่ 1  ที่ฉันได้รับผิดชอบ  ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายไปแข่งขันที่โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาลระดับเขตพื้นที่   ได้แก่  การเขียนเรียงความ    การอ่านจับใจความสำคัญ  และการพูดสุนทรพจน์
กิจกรรมนักเรียนชั้นป.3
ให้นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องอาหารดีชีวีมีสุข

ให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพ 
ให้นักเรียนทำแบบฝึกในบทเรียน
ให้นักเรียนตอบคำถามจากเรื่อง อาหารดีชีวีมีสุข

ให้นักเรียนออกแบบชิ้นงานโดยใช้ไม้ไผ่
กิจกรรมนักเรียนชั้นป.4
ให้นักเรียนทำแบบฝึก
ให้นักเรียนตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่อง
ให้เรียนแต่งกลอนเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ให้นักเรียนสรุปใจความสำคัญของเรื่อง
สรุปผล
การจะทำให้การเรียนรู้บรรลุผลครูยจะต้องเสริมแรงและให้กำลังใจนักเรียนเสมอเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาพครู 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ณโรงเรียนบ้านปากเชียร
อำเภอเชียรใหญ่จ.นครศรีธรรมราช สรุปผลได้ดังนี้

กิจกรรมนอกชั้นเรียน
ฝึกซ้อมนักเรียนก่อนถึงวันเปิดโลกกิจกรรม 15  สิงหาคม  2555  ในการเขียนเรียงความ   อ่านจับใจความ   พูดสุนทรพจน์  และอ่านทำนองเสนาะ   โดยนัดซ้อมช่วงเช้าก่อนเข้าแถว  ตอนเที่ยง   และนัดในวันหยุดคือวันเสาร์
กิจกรรมนักเรียนชั้นป.3
ให้นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องแม่ไก่อยู่ในตะกร้า

ให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพ  เกี่ยวกับการอ่านหนังสือ
ให้นักเรียนทำแบบฝึกในบทเรียน
ให้นักเรียนตอบคำถามจากเรื่อง ป่านี้มีคุณ
ให้นักเรียนอ่านเรื่องแม่กก   แม่กง  และแม่ก กา   ในบทเรียนเป็นทำนองเสนาะ

กิจกรรมนักเรียนชั้นป.4ให้นักเรียนทำแบบฝึก
ให้นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับประโยคต่างๆได้  เช่น ประโยคคำถาม  ประโยคบอกเล่า  ประโยคปฏิเสธ  ประโยคคำสั่ง
และประโยคขอร้อง
ให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับโบราณสถานที่นักเรียนรู้จักในท้องถิ่นและอธิบายโดยใช้ใบลานในการตกแต่งแทนการใช้สี
ให้นักเรียนสรุปใจความสำคัญของเรื่อง
ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
สรุปผล
กิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของตนเองได้ดี  ครอบคลุมการเรียนรู้ที่ว่า  เก่ง  ดี 
มี  สุข